Продължете към съдържанието

Excel CRITBINOM функция

ExcelSofia

Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномиално разпределение е по-голямо или равно на зададена като критерий стойност. Използвайте тази функция за приложения, свързани с осигуряване на качеството. Например използвайте CRITBINOM, за да определите най-големия брой дефектни части, които е допустимо да излязат от монтажна линия, без да се отхвърли цялата партида.

CRITBINOM(опити;вероятност_s;алфа)

Синтаксисът на функцията CRITBINOM има следните аргументи:

  • “опити”     Задължително. Броят на опитите на Бернули.
  • “вероятност_s”     Задължително. Вероятността за успех при всеки опит.
  • “алфа”     Задължително. Стойността на критерия.