Продължете към съдържанието

Excel COUPDAYS функция

ExcelSofia

Връща броя на дните в купонния период, съдържащ датата на сделката.

COUPDAYS(разчет; погасяване; честота; [база])

Синтаксисът на функцията COUPDAYS има следните аргументи:

  • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.
  • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.
  • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.
  • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.