Продължете към съдържанието

Excel CONFIDENCE.T функция

ExcelSofia

Връща доверителния интервал за средната стойност на генералната съвкупност с използване на t-разпределението на Стюдънт.

CONFIDENCE.T(алфа;стандартно_откл;размер)

Синтаксисът на функцията CONFIDENCE.T има следните аргументи:

  • “алфа”     Задължително. Нивото на значимост, необходимо за изчислението на доверителното ниво. Доверителното ниво е равно на 100*(1 – алфа)%, или с други думи, алфа, равно на 0,05, означава 95 процента доверително ниво.
  • “стандартно_откл”     Задължително. Стандартното отклонение на генералната съвкупност за диапазона от данни, който се приема за известен.
  • “размер”     Задължително. Размерът на извадката.