MC112 Курс Excel Start

03. Microsoft Excel

Microsoft Office Excel е приложение за съхраняване и обработка на числа и данни в електронни таблици. В Excel тези таблици се разполагат в т.нар. работни листове (Worksheet) и се съхраняват в групи, наречени работни книги (Workbook).

В последните версии максималният размер на работния лист е 16384 колони и 1 милион (1 048 576) реда. В клетка може да се въведат много символи, но първите 1024 са видими.

Вижте повече за работния екран на Excel (12 мин).

Задача 1:

Потърсете имате ли инсталиран Excel на компютъра си. Проверете коя версия е и на какъв език е интерфейса.

Задача 2:

Свалете файла to.xls и проверете кой е последния ред във файла. Защо не е 1048576, както е указано по-горе? Разгледайте таблицата във файла.

Интерфейс на Excel

Основното приложение на Excel е регистрация на действия или събития. При динамичните промени на документооборота в офиса не винаги специализираните софтуери за обработка на информация успяват адекватно и навреме да бъдат развити с необходимите модули и справки. Тогава ползваме Excel като помощен, а и често като основен инструмент за съхранение и обработка на данни.

Вижте повече за интерфейса на Excel (17 мин).

Въвеждане на данни в Excel

В клетките може да въвеждате текст, числа или формули. Текста се подравнява вляво, а числата вдясно.

Вижте повече за начина на въвеждане на данни в Excel (14 мин).

Задача 3:

Как можем да проверим дали в клетката е въведено число или текст, който не може да се пресмята.

Задача 4:

Проверете на Вашия компютър как се въвеждат дробни числа. Най-лесно е като въведете числа от цифровата клавиатура вдясно. Ако нямате такава калвиатура, пробвайте да въведете формула с дробен резултат, например =1/2

Задача 5:

Защо при въвеждане на числа, понякога се превръщат във дати?

Първата Електронна таблица, която се разпространява е Visi Calc, създадена от Дан Бриклин и Боб Франкстон. Бриклин е гледал своя професор в университета да създава на дъската таблица от резултати от изчисления. Когато професорът намирал грешка, той трябвало да изтрие и пренапише няколко последователни записи в таблицата, предизвиквайки Бриклин да мисли, че той може да повтори процеса на компютър, с помощта на дъската като модел, за да види резултатите от основните формули. Идеята му направила VisiCalc в първото приложение, което превръща персоналния компютър от хоби за компютърните ентусиасти в бизнес инструмент.

Вижте разказа на Dan Bricklin за създаването на VisiCalc (12 мин) включете български субтитри.

Майкрософт разработва Excel върху платформата Macintosh в продължение на няколко години, а след това преминава към Windows 2.0. Windows 3.x платформите от началото на 1990-те години правят възможно за Excel да се разпространи. Като се започне в средата на 1990-те години и се продължи до днес, Microsoft Excel доминира на пазара на електронни таблици.