Счетоводство на Excel

В днешно време счетоводството често се описва като „езикът на бизнеса“, тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и разходите и паричните потоци на дадено предприятие, която информация може да се използва от различни групи от хора – потребители на информация, за вземане на икономически решения.

Счетоводството е с хилядолетна история. Най-ранните счетоводни записи, които водят началото си отпреди повече от 7000 години, са открити в Месопотамия. Хората от това време са използвали примитивни счетоводни способи, за да записват количеството добита реколта от зърно и броя на добитъка. През вековете счетоводството се развива и усъвършенства с развитието на стопанската дейност.

Счетоводството позволява на дадена компания да анализира финансовите си резултати от бизнеса въз основа на различни показатели като например нетната печалба.

Законовите изисквания определят рамката, което налага предприятието да конкретизира своя счетоводен модел. Разработената от всяко предприятие счетоводна политика трябва да съответствува на: Принципите, определени от Закона за счетоводство Изискванията, определени в Закона за счетоводството МСС и НСС Вътрешни нормативни актове на предприятието, отразяващи спецификата на дейността му.

Възможно ли е да ползваме Excel за да водим счетоводство

Основните финансови документи на компанията са отчет за паричните потоци и баланс. Първият показва нивото на продажбите, разходите за производство и продажба на стоки за определен период от време. Вторият – активите и пасивите на компанията, собствен капитал. Сравнявайки тези доклади, ръководителят забелязва положителни и отрицателни тенденции и взема управленски решения.

Освен тези документи, в организацията се водят и обработват множество други първични документи и справки. В двустранното счетоводство се водят сметки, активи, пасиви и т.н. Най-често за целите на управленското счетоводство се използва сметка за печалби и загуби, а не отделни отчети за приходите и разходите. Тази разпоредба не е стандартизирана. Следователно всяка компания избира своя собствена.

За автоматизиране на въвеждането на данни се използват таблици на Excel. Ако познавате много добре продукта, можете да изградите цялостна система от таблици за всички документи и справки. Вместо това, може да се ползва една от многото счетоводни програми, които автоматично засичат баланс и лесно осчетоводятват първичните счетоводни документи.

Идеята на счетоводството е не само да осчетоводи документите месец по месец и да приключи годината. Един от най-важните параметри на счетоводното обслужване е ангажираността на счетоводителя с развитието и растежа на бизнеса на клиентите, които обслужа, а не просто да изпълни своите ангажименти пред данъчните служби.

В целия този процес непрекъснато се налага да се правят отделни малки справки и анализи. Непрекъснато има нови цели и задачи за анализ. Тук на помощ идва Excel. С неговите богати възможности за анализ и обработка на данни и диаграми, Excel е задължителен елемент от счетоводството.

Admin bar avatar

За Камен Мицев

Камен Мицев е двигателят на Мицев център и е сертифициран Microsoft треньор от 2009г., а от 2001г. е сертифициран Microsoft Excel Specialist. Развивайки се като треньор по организационно развитие, ще Ви вдъхнови да ползвате Excel, Offcie продукти и да подобрите социалните си умения. Камен е Иновативен Microsoft обучител, а през 2016г. завоюва Треньорската купа "Сърце" за Емоционална интелигентност на Българска асоциация за тренинг и развитие. От 2019г. е треньор по Емоционална интелигентност, психолог с опит в обучение на възрастни, диагностика и развитие на тренинг групи.
Публикувано в Excel. Постоянна връзка.