Общи условия

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Мицев център ЕООД и потребителите на услуга „Организиране и провеждане на компютърни и специализирани курсове” (обучаеми), наричана по-долу „обучение”. Мицев център осигурява публичност и достъпност на Общите условия чрез Интернет сайта си edbg.net и ofisakademia.com Общите условия могат да бъдат променяни по инициатива на Мицев център ЕООД, като своевременно се актуализират в сайта 30 дни преди началото на действие.

Обучение

Обученията в Мицев център се провеждат в групи от минимум 5 обучаеми. Предлагат се във вечерен, съботно-неделен и ако има достатъчно желаещи – в дневен формат.

Графика на провеждане се договаря с всички участници в групата непосредствено преди започването на първото занятие. Заплащането се извършва по време на първото занятие.

Такса за обучение

В обявената за всяко обучение такса са включени самото обучение, книжка с учебни материали, химикал, казуси, задачи и необходимите дидактически материали. Цената е крайна. За някои обучения се предоставя работно място с компютърна система. Заплащането се извършва по време на първото занятие с изключение на специализираните обучения, за които се изисква предплащане по обявен за съответното обучение график.

Отказ от участие в курс

Обучаемият може да заяви отказ от участие в курс с писмено искане до Мицев център ЕООД. Ако е не по-късно от края на първото занятие му се възстановява цялата платена сума в едномесечен период от получаване на отказа.

Отказ за участие в курс може да се иницира и от Мицев център ЕООД. Обучението може да бъде прекратено при нарушаване на дисциплината от страна на обучаемия, който с поведението си пречи за провеждане на курса. В този случаи на обучаемия се възстановява частично сумата, спрямо момента на отказа и броя оставащи занятия.

Ако поради форсмажорна ситуация на обучаемия не може да присъства на някои от занятията, той има право да продължи обучението си в някоя от следващите групи, според свободното си време.

Предложения, жалби и заявления

Предложения, жалби и заявления могат да бъдат подадени в писмен вид до Мицев център ЕООД или на e-mail адрес info@edbg.net. Разглеждат се в рамките на 10 работни дни, като лицето получава отговор на посочен от него адрес или по начина, по който е подало волеизявлението си.

Настоящите Общи условия са приети от Мицев център ЕООД на 01.08.2016г.

Политика за обработка на лични данни

Мицев център ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 204163477, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Гурко 16, е администратор на лични данни към КЗЛД и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

Настоящата Политика за защита на лични данни се прилага за отворените обучения на Мицев център ЕООД, гр. Пловдив.

Като администратор на лични данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на обученията, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на e-mail адрес: info@edbg.net

Дефиниции

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, телефонен номер) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Обработване на лични данни

Ние обработваме идентификационните Ви данни, трафичните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме услугите, които сте заявили при нас, както за да изпълняваме договорните отношения с Вас. В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него.
Ние използваме “бисквитки” предоставени от Google Analytics, за да събираме определена информация от всички потребители. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към Вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира Вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта. Ако предпочитате да не получавате “бисквитки” докато разглеждате Сайта, бихте могли да ги откажете, като настроите Вашия интернет браузър. Така проследяващите „бисквитки“ ще бъдат изтрити от Вашето устройство.
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време чрез предвидената възможност в електронния бюлетин или като се свържете с нас. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения.

Промени в процедурата

Настоящата процедура е приета и утвърдена на 21.05.2018г. в Мицев център ЕООД. При извършване на промени, те ще бъдат своевременно актуализирани на този сайт (edbg.net или ofisakademia.com). Ако заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и Мицев център ЕООД ще преустанови обработването им за в бъдеще.